نمایش آمار

مجموع کاربران3897

مجموع شرکتها 2261

مجموع کار جو 837

مجموع درخواستیها137

مجموع شغل 15630

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 Reporting and Communication Specialist .. با LITACA/MRRDکابلSep-2
 آمر تحلیل و ارزیابی (ب.. با MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSINGکابلSep-6
 آمر تیم دوم تفتیش داخ.. با MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSINGکابلSep-6
 آمر تیم اول تفتیش داخ.. با MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSINGکابلSep-6
 Guard/Cleaner با Islamic Releif world wide AfghanistanننگرهارSep-6
 Procurement Assistant با NRAP/MRRDکابلSep-7
 آمر ارتباط خارجه ( بست.. با MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSINGکابلOct-6
 Project Manager for Salang-Charikar Wat.. با Regional Programs Coordination Office/MRRDپروانSep-7
En