نمایش آمار

مجموع کاربران4067

مجموع شرکتها 2475

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع پستها 17548

   Admin Senior Officer expire in 1 هفته مانده

Admin Senior Officer Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 47  In: 2016-10-25 11:00:03   لایک

   Finance Senior Officer expire in 1 هفته مانده

Finance Senior Officer Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 50  In: 2016-10-25 11:00:03   لایک

   Contract/grant Senior Officer expire in 1 هفته مانده

Contract/Grant Senior Officer Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 36  In: 2016-10-25 11:00:03   لایک

   Driver expire in 1 هفته مانده

Driver Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 38  In: 2016-10-25 11:00:02   لایک

   Cleaner expire in 1 هفته مانده

Cleaner Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 2  In: 2016-10-25 11:00:02   لایک

   Chief Engineer expire in 1 هفته مانده

Chief Engineer Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 35  In: 2016-10-25 10:00:02   لایک

   Civil Engineer expire in 1 هفته مانده

Civil Engineer Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 40  In: 2016-10-25 10:00:02   لایک

   Monitors (social Mobilizers) expire in 1 هفته مانده

Monitors (Social Mobilizers) Job Position Available With IDLG In بلخ‎, هرات, قندهار, ننگرهار province
Hit: 37  In: 2016-10-25 10:00:02   لایک
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En