نمایش آمار

مجموع کاربران4068

مجموع شرکتها 2475

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع پستها 17548

   آمرثبت.. expire in 2 ماه مانده

آمرثبت وراجسترمؤسسات غیردولتی - انجوها Job Position Available With Ministry of Economy In کابل province
Hit: 39  In: 2016-10-23 13:00:03   لایک

   رئیس اقتصاد - سکرتر.. expire in 1 ماه مانده

رئیس اقتصاد - سکرتر کمیته اقتصادی ولایت - سرپل Job Position Available With Ministry of Economy In سر پل province
Hit: 10  In: 2016-09-07 12:00:02   لایک
En