:ولایات
کابل ، بدخشان ، بادغیس ، بغلان ، بلخ ، بامیان ، دایکندی ، فراه ، فاریاب ، غزنی ، غور ، هلمند ، هرات ، جوزجان ، کندهار ، کاپیسا ، خوست ، کنر ، لغمان ، لوگر ، ننگرهار ، نیمروز ، نورستان ، ارزگان ، پکتیا ، پکتیکا ، پروان ، سمنگان ، سرپل ، تخار ، وردک ، زابل

پس منظر اداره مستقل ارگانهای محل:
اداره مستقل ارگانهای محلی با تاسی از فرمان مورخ 30 اگست 2007 مصادف با 8 سنبله سال 1386 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است.
اداره مستقل ارگانهای محلی در نظر دارد تا از طریق تامین حکومتداری سالم در زنده گی شهروندان افغانستان تغییراتی وارد نمایید .و همچنان  واحدهای ادارات محلی آن درراستای تامین حکومتداری شفاف؛ باز، پاسخگو، اشتراکی، موثر، منسجم، تمام شمول و به وجود آوردن اجماع در راستای تحکیم قانون در سطح ملی و محلی همه جانبه متعهد است. به همین منظور اداره مستقل ارگانهای محلی و واحد های ادارات محلی آن بر تامین حقوق مساوی برای زنان در عرصه های تعلیمی ،مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی تعهد دارد.
این اداره متعهد است تا از طریق ارائه یک سیستم حکومتداری مناسب ، تحول مثبتی را در زنده گی شهروندان کشور به میان آورد .
دولت افغانستان طی پانزده سال اینده مکلف است تا همه اهداف انکشافی پایدار (SDG)را از طریق همکاری قوی با جامعه جهانی برآورده  سازد که اداره مستقل ارگانهای محلی یکی از جوانب عمده در راستای تحقق این مامول محسوب می گردد، و در تحقق و برآورده سازی اهداف انکشافی عزم راسخ دارد.
 
هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .
 
هدف وظیفه:
منحیث مسول اجرائی ولایت مدیریت، اداره، کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پلان استراتیژیک ولایتی و برنامه ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در سطح مرکز ولایت وولسوالی ها  مطابق به اسناد تقنینی و پالیسی های اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تامین معیشیت ، ثبات حاکمیت قانون.
 

En