در این خانه یک فامیل کوچک زنده میکند که دارای اخلاق اسلامی حسنه می باشد ،این فامیل بسیار برخورد خوب و نیک همرای هر فرد داشته می باشد بالخصوص همرای کارمندان خانه خود این.
خانه در شهر کابل در ساحه کارته سه موقعیت دارد در این خانه به یک آشپزی از طبقه اناث که به شراط ذیل برابر باشد ضرورت است

En