ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیهاقبل از سال (1385)درچوکات وزارت سرحدات اقوام وقبایل کار وفعالیت مینمود.در سال (1385) به اساس پیشنهاد وکلا مردم کوچی در ولسی جرگه وحکم (4)مؤرخ14/1/1385 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت رسیدگی بمشکلات اقوام کوچی در ابعاداجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بحیث ریاست عمومی مستقل عرض وجود نمود.که تا کنون کار وفعالیت مینماید.

دیدگاه :
ایجاد ادارۀ مؤثر, مفید, شفاف و حسابده تا بتواند خدمات اجتماعی , اقتصادی , تعلیمی , صحی و ادغام سازی را درجامعه با نهاد های ذیربط بصورت مستقیم , سریع برای کوچی ها عرضه نماید میباشد.
اهداف (استراتیژی)ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها:-
بهبود وضع صحی کوچیهاکه  در هم آهنگی کامل با وزارت محترم صحت عامه مطابق پالیسی های دولت کار وفعالیت می نماید.
بخاطر با سواد ساختن و بلند بردن سطح تعلیمی و تربیتی کوچی ها در هم آهنگی کامل با وزارت معارف و تحصیلات عالی مطابق پالیسی های دولت با در نظرداشت اهداف قانون اساسی کشور زمینه تعلیم و تحصیل را به داخل پلان مساعد می سازد.
بمنظور استفاده مؤثر از نیروی انسانی و فر آورده های محصولات مالداری کوچی ها در هم آهنگی با وزارت های زراعت و مالداری واقتصاد کشور پلان های وسیع کوتاه مدت و دراز مدت طرح و توسط وزارت های زیربط بخاطر بهبود سطح انکشاف مالداری و محصولات آن تثبیت علفچر ها کار و فعالیت می نماید.
هم آهنگ سازی برنامه های صحی در بخش مالداری در هم آهنگی با وزارت زراعت و مالداری و زمینه سازی عملی آنرا مساعد می سازد.
حمایت و انکشاف ساحات علفچر های کوچی ها در نقاط از کشور که بوسیله وزارت زراعت تثبیت گردیده است.
زمینه سازی تسهیلات لازم برای تطبیق برنامه های صحی، احیٱ و انکشاف مالداری، انکشاف و رشد تعلیم و تربیه برای کوچی ها بمنظور تطبیق برنامه های متذکره با وزارت های ذیربط هم آهنگ مسازد.
 

En