شبکه بازتوانی وامداد بوعلی(باران)

شبکه بازتوانی و امداد بوعلی (باران) یک موسسه غیر دولتی، غیر سیاسی و مستقل بوده و به تاریخ 27/7/2006 تاسیس و ثبت وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. همچنان باران با وزارت صحت عامه٬ وزارت معارف٬ وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین٬ وزارت عدلیه و وزارت امور زنان ثبت و در زمینه ارائه خدمات صحی ستندرد٬ خدمات اجتماعی و آموزشی به شمول برگزاری پژوهش های علمی همکار میباشد. توجه ویژه به توسعه اجتماعی از طریق انکشاف پروگرام های ظرفیت سازی مبذول شده است
 

En