خدمت در عرصه های :
● لیسه خصوصی اشراق نخست ار همه ارزش های والای اسلامی  قانون اساسی کشور و منافع علیایی ملی را در صدر همه فعالیت خود قرار می دهد.
●لیسه خصوصی اشراق در مطابقت با قوانین و مقرارت وزارت محترم  معارف جهموری اسلامی افغانستان و روحیه همکاری با رهبری و مسولین آن به فعالیت می ‍پردازد.
● لیسه خصوصی اشراق برای عرضه  تعلیم و تربیه با کیفیت سودمند و پیشرفته موارد ذیل را تدارک دیده اند.
 صنوف مساعد فضای آرام و خشگوار درسی برای طبقه ذکور واناث
       تدریس به سیستم معارف کشور و آکسفورد
تدریس قرانکریم به شیوه های مثمر
      تدریس به زبان های عربی و انگلیسی
       صنوف مجهز کمپیوتر با تکنالوژی جدید مطابق تقاضای سن وسال شاگردان
      کتابخانه الکترونیکی و سهولت انترنت
       استادان ورزیده، دلسوز، مجرب ودارای تحصیل مسلکی
       توجه به اصل شاگرد محوری برای تبارز و تقویه استعدادهای نو جوانان و جوانان
       توجه به نظافت، صحت و سلامتی جسمی و روانی شاگردان
        تشویق و ترغیب شاگردان ممتاز با امکانات دست داشته
     راه اندازی مسابقات علمی و تفریحی فی مابین شاگردان لیسه اشراق و مکاتب دیگر کشور در  اوقات مناسب
       لابراتوار مجهز
      برگزاری کنفرانسها ونشستهای فرهنگی برای توسعه معلومات شاگردان و اشنایی انها با شخصیتهای علمی کشور وجهان، تاریخ و فرهنگ افغانستان و  جهان
      ترانسپورت مجهز، مناسب و مط‌مئن برای رفت و آمد شاگردان
      تدابیر لازم امنیتی
 

En