کارگران محترم جهت دریافت وظیفه و کار باید به دفتر مرکز کار افغانستان مراجعه نموده ثبت نام کنند
آدرس کارته 3 سرک 9 خانه 95
0786908300

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En