موسسه نی قلعه یک موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی میباشد که به اساس فیصله کمسیون عالی ارزیابی موسسات غیر دولتی ازوزارت محترم اقتصاد افغانستان جواز فعالیت را اخذنموده است. موسسه نی قلعه دربخش های صحت و معارف درافغانستان فعالیت مینماید
اینک موسسه نی قلعه جهت خدمات بیشتر به معارف کشور پروژه ارتقای ظرفیت را روی دست گرفته واین پروژه ازولایت غزنی شروع میشود

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En