نمایش آمار

مجموع کاربران4074

مجموع شرکتها 2484

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17689

National Skills Development Program (NSDP) - MoLSAMD
National Skills Development Program (NSDP) - MoLSAMD
http://nsdp.gov.af
0
,
درباره

En