نمایش آمار

مجموع کاربران4061

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17402

د پکتیا ولایت د رســـنــیـو دفـــتــر
د پکتیا ولایت د رســـنــیـو دفـــتــر
http://paktia.gov.af
0
,
درباره
Paktia Governor Office is responsible for the various activities of Paktia Province

En