نمایش آمار

مجموع کاربران4059

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

د کندهار ولایت مقام
د کندهار ولایت مقام
http://kandahar.gov.af
0
,
درباره
Kandahar Governor Office is responsible for the various activities of Kandahar province

En