نمایش آمار

مجموع کاربران4059

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

روزنامه هشت صبح
روزنامه هشت صبح
http://8am.af
0
,
درباره
8صبح، کابل: دفتر ریاست جمهوری، فیصله چهارمین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه را فرصت مناسب برای طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی توصیف کرده و از این گروه‌ها خواسته

En