نمایش آمار

مجموع کاربران4060

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

سلام پوهنتون | کابل
سلام پوهنتون | کابل
http://salam.edu.af
0
,
درباره
پوهنتون سلام، توسط شماری از استادان مؤمن وهدفمند که درپوهنتون های مختلف داخل وخارج کشور به کار تدریس مصروف بوده اند، تهداب گذاری شده است. پوهنتون سلام، که دروزارت تحصیلات عالی ومسلکی ثبت وراجسترمی باشد، درعرصه ها وبخش های گوناگون، به منظور خدمت به میهن عزیز، تربیت سالم نسل جوان وبلند نمودن پرچم آگاهی ودانش درخدمت هم میهنان عزیز قرار دارد

En