نمایش آمار

مجموع کاربران4068

مجموع شرکتها 2475

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17548

مقام ولایت سمنګان
مقام ولایت سمنګان
http://samangan.gov.af
0
,
درباره
Samangan Governor Office is responsible for the various activities of Samangan Province

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En