نمایش آمار

مجموع کاربران4063

مجموع شرکتها 2471

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17476

وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان
http://moi.gov.af
0
,
درباره
جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله | ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو The Ministry of the Interior is responsible for Afghanistan's police forces, other internal security forces, and Afghanistan's counter-narcotics force. interior, police, security, forces, counter-narcotics, afghan ministry of interior affairs, ministry of interior affairs of afghanistan, afghanistan ministry of interior affairs, afghanistan ministry of interior, afghan ministry of interior, ministry of interior affairs, ministry of interior, ministry of affairs, Afghan Ministry of Interior Affairs, Ministry of Interior Affairs of Afghanistan, Afghanistan Ministry of Interior Affairs, Afghanistan Ministry of Interior, Afghan Ministry of Interior, Ministry of Interior Affairs, Ministry of Interior, Ministry of Affairs, www.moi.gov.af/en, www.moi.gov.af/ps, www.moi.gov.af/fa

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En