نمایش آمار

مجموع کاربران4061

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17402

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
http://morr.gov.af
0
,
درباره

En