نمایش آمار

مجموع کاربران4063

مجموع شرکتها 2471

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17476

وزارت انرژی و آب
وزارت انرژی و آب
http://mew.gov.af
0
,
درباره
The Ministry of Energy and Water is responsible to provide the country with electricity and water and solve any problems related to these commodities.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En