نمایش آمار

مجموع کاربران4070

مجموع شرکتها 2481

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17612

وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی
وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی
http://motca.gov.af
0
,
درباره
وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En