نمایش آمار

مجموع کاربران4065

مجموع شرکتها 2474

مجموع کار جو 883

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17506

وزارت صحت عامہ
وزارت صحت عامہ
http://moph.gov.af
0
,
درباره
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در اجرای رسالت ملی خود متعهد است تا با استفاده از منابع و از طریق همکاری های موثر با جوامع و دیگر شرکایی انکشافی، برای تمام مردم افغانستان به ویژه زنان و اطفال و آن مناطق کشور که خدمات کمتر صورت گرفته است، مراقبت های باکیفیت صحی را فراهم نماید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En