نمایش آمار

مجموع کاربران4070

مجموع شرکتها 2481

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17612

وزارت مبازرہ علیہ مواد مخدر
وزارت مبازرہ علیہ مواد مخدر
http://mcn.gov.af
0
,
درباره
Ministry of Counter Narcotics is for helping people addicted to narcotics to get rid of their habit.

En