نمایش آمار

مجموع کاربران4059

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

وزارت معادن و پترولیم
وزارت معادن و پترولیم
http://mom.gov.af
0
,
درباره
وزارت معادن بعنوان وزارت کلیدی و سکتوری در عرصه های تفحص ، اکتشاف ، انکشاف ، استخراج و پروسس منرال ها و هایدروکاربن ها فعالیت مینماید و همچنان وزارت معادن مسئولیت حراست از مالکیت ، حمل ونقل و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون منرال ها و هایدروکاربن ها به عهده دارد. اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر از منابع طبیعی ، ایجاد اشتغال و تشویق سرمایه گذاری در سکتور معادن و هایدروکارین ها و بلند بردن عواید و توانائی های دولت میباشد.

En