نمایش آمار

مجموع کاربران4063

مجموع شرکتها 2471

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17476

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
http://icoic.gov.af
0
,
درباره
The Independent Commission for Overseeing the Implementation of Constitution

En