نمایش آمار

مجموع کاربران4076

مجموع شرکتها 2485

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17689

Recent Job Posts - Job Portal Afghanistan
Recent Job Posts - Job Portal Afghanistan
http://ooyta.com
0
English,Farsi,Dari,
درباره
asdfasdfasdfasdf

En