نمایش آمار

مجموع کاربران4076

مجموع شرکتها 2485

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17689

Ministry of Communications and Information Technology
Ministry of Communications and Information Technology
http://mcit.gov.af
غیر انتفاعی-خدمات اجتماعی
English,Dari,Pashtu,
درباره

En