نمایش آمار

مجموع کاربران4059

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

وزارت تحصیلات عالی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی افغانستان
http://mohe.gov.af
BBA preferable
English,Dari,Pashtu,
درباره

En