نمایش آمار

مجموع کاربران4076

مجموع شرکتها 2485

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17689

Independent Administrative Reform and Civil Service Commission
Independent Administrative Reform and Civil Service Commission
http://afghanexperts.gov.af
0
,
درباره
1

En