نمایش آمار

مجموع کاربران4059

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

د ولسمشرۍ ماڼۍ
د ولسمشرۍ ماڼۍ
http://president.gov.af
BBA preferable
English,Dari,Pashtu,
درباره
Office of the President of Afghanistan

En