نمایش آمار

مجموع کاربران4059

مجموع شرکتها 2469

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

سفارت افغانستان - تهران - سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان
سفارت افغانستان - تهران - سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان
http://www.afghanembassy.ir
BBA preferable
,
درباره
سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان - تهران

En