نمایش آمار

مجموع کاربران4064

مجموع شرکتها 2471

مجموع کار جو 883

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17476

وزارت امور زنان
وزارت امور زنان
http://mowa.gov.af
غیر انتفاعی-خدمات اجتماعی
English,Dari,Pashtu,
درباره
Ministry of Women Affairs is for the women´s issues including education rights etc.

En