نمایش آمار

مجموع کاربران4076

مجموع شرکتها 2485

مجموع کار جو 884

مجموع درخواستیها173

مجموع شغل 17689

وزارت تحصیلات عالی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی افغانستان
http://mohe.gov.af
BBA preferable
English,Dari,Pashtu,
درباره

En