نمایش آمار

مجموع کاربران4062

مجموع شرکتها 2471

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17476

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی | کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی | کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
http://iarcsc.gov.af
0
,
درباره

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En