نمایش آمار

مجموع کاربران4058

مجموع شرکتها 2467

مجموع کار جو 882

مجموع درخواستیها172

مجموع شغل 17401

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
http://aihrc.org.af
0
,
درباره
Afghanistan Independent Human Rights Commission

En