به اویتا خوش آمدید

مرکز اطلاعات دیجیتالی افغانستان - اویتا


ما به این باور هستیم که جمع آوری اطلاعات و بهینه آنها میتواند بزرگترین کمک برای پیشرفت بهتر و سریعتر نهادها, شرکتها , دولتها و انسانهای فردی امروز و آینده شود.
به همین لحاظ ما نیز خواستیم تا قدمی در این قسمت در این کشور بگذاریم.